BIURO RACHUNKOWE WARSZAWA WAWER AKTUALNOŚCI

 

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024

Jeśli w 2023 roku przychody jednostki wyniosą co najmniej 9.218.200 zł, to w 2024 roku, będzie musiał prowadzić obowiązkowo księgi rachunkowe.

Podstawa prawna:

art. 2 ust. 1 pkt 2 i pkt 2-2a oraz ust. 2-2a, art. 3 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.). 

 

Limity podatkowe 2024

Wskaźniki

2024

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

9.218.200 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - kwartalny

921.820 zł

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

230.000 zł

Mały podatnik w VAT

9.218.000 zł

Mały podatnik VAT (pośrednik)

207.000 zł

Mały podatnik w podatku dochodowym CIT i PIT

9.218.000 zł

Wyłączenie 9% stawki CIT przy przekształceniach

46.000 zł

 

Podatek minimalny – obowiązek zapłaty nowej daniny

Obowiązek zapłaty minimalnego podatku dochodowego będą mieli podatnicy CIT, którzy w roku podatkowym:

  • ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych (stratę z działalności operacyjnej) albo
  • osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2% (wskaźnik rentowności) – zgodnie z art. 24ca ust. 1 ustawy o CIT.

Minimalny podatek wyniesie 10% podstawy opodatkowania.

W przypadku podatników mających rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, 2-letni okres zawieszenia stosowania przepisów o podatku minimalnym kończy się z dniem 31 grudnia 2023 roku.

Podatnicy będą musieli zapłacić po raz pierwszy minimalny podatek w rozliczeniu za 2024 rok. Z obowiązku trzeba się wywiązać do końca marca 2025 roku.

Podstawa prawna:

art. 24ca ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm.).

 

Kary za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

 

Do wyliczenia kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe potrzebne jest minimalne wynagrodzenie za pracę będą wyższe.

Limity kar grzywien z KKS  2024 roku

Granica między wykroczeniem a przestępstwem (5-krotność minimalnego wynagrodzenia):
2024 r. – 21.210 zł od 1 stycznia
2024 r. – 21.500 zł od 1 lipca

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem (od 1/10 do 5-krotności minimalnego wynagrodzenia):
2024 r. – od 424,20 zł do 21.210 zł od 1 stycznia
2024 r. – od 430,00 zł do 21.500 zł od 1 lipca 

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem (od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia):
2024 r. – od 424,20 zł do 84.840 zł od 1 stycznia
2024 r. – od 430,00 zł do 86.000 zł od 1 lipca 

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem (od 1/10 do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia):  
2024 r. – od 424,20 zł do 42.420 zł od 1 stycznia
2024 r. – od 430,00 zł do 43.000 zł od 1 lipca

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzana jest przez sąd w systemie stawek dziennych i wynika z przemnożenia wysokości jednej stawki przez ich liczbę. Najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720.

Sąd może zastosować karę nadzwyczajnie obostrzoną, która nie może przekroczyć 1080 stawek dziennych kary grzywny.

Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny za przestępstwo w granicach nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych.

Od minimalnego wynagrodzenia zależy wysokość jednej stawki, która nie może być niższa od 1/30 tego wynagrodzenia do 400-krotności tej 1/30.

Stawka dzienna:
2024 r. – od 141,40 zł do 56.560 zł od 1 stycznia
2024 r. – od 143,33 zł do 57.332 zł od 1 lipca

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona wyrokiem:
2024 r. – od 1.414,00 zł do 40.723.200 zł od 1 stycznia
2024 r. – od 1.433,30 zł do 41.279.040 zł od 1 lipca 

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona wyrokiem (nadzwyczajne obostrzenie):
2024 r. – do 61.084.800 zł od 1 stycznia
2024 r. – do 61.918.560 zł od 1 lipca 

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona nakazem:
2024 r. – od 1.414,00 zł do 11.312.000 zł od 1 stycznia
2024 r. – od 1.433,30 zł do 11.466.400 zł od 1 lipca

 

Składki ZUS przedsiębiorców w 2024 r.:

 

Od 1 stycznia 2024 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie wynosi 7824 zł, natomiast kwota minimalnego wynagrodzenia w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. wynosi 4242 zł.

Zatem przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki na ubezpieczenia społeczne. Nowe wysokości przedstawiono w tabeli.  

 

Rodzaj i % składki

Podstawa wymiaru składek ZUS 4694,40 zł (60% prognozowanego wynagrodzenia) obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Podstawa wymiaru składek ZUS 1272,60 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia) obowiązująca od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Podstawa wymiaru składek ZUS 1290 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia) obowiązująca od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.

  Emerytalna – 19,52%

916,35 zł 
(4694,40 zł × 19,52%)
 248,41 zł 
(1272,60 zł × 19,52%)
 251,81 zł 
(1290 zł × 19,52%)

  Rentowa – 8%

375,55 zł
(4694,40 zł × 8%)

101,81 zł
(1272,60 zł × 8%)

  103,20 zł
(1290 zł × 8%)

  Chorobowa – 2,45%*

115,01 zł
(4694,40 zł × 2,45%)

31,18 zł
(1272,60 zł × 2,45%)

31,61 zł
(1290 zł × 2,45%)

  Wypadkowa – 1,67%**

78,40 zł 
(4694,40 zł × 1,67%)

21,25 zł 
(1272,60 zł × 1,67%)

21,54 zł 
(1290 zł × 1,67%)

  FP i FS - 2,45%

115,01 zł
(4694,40 zł × 2,45%)

-

-

  Razem:
• bez składki chorobowej
• ze składką chorobową

1485,31 zł
1600,32 zł

371,47 zł
402,65 zł

376,55 zł
408,16 zł

 

*Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna.

**Stopa procentowa składki wypadkowej podana w tabeli obowiązuje do 31 marca 2024 r. Wysokość składki wypadkowej została wyliczona według aktualnej stopy procentowej, przy założeniu, że od 1 kwietnia 2024 r. jej wysokość pozostanie bez zmian, tj. wyniesie 1,67%.

Składki na ubezpieczenia społeczne w podanych w tabeli wysokościach przedsiębiorcy opłacą po raz pierwszy w lutym 2024 r. jako zobowiązanie za styczeń 2024 r.

Wysokość składki zdrowotnej w 2024 r. dla niektórych grup ubezpieczonych

Przedsiębiorcy rozliczający podatek dochodowy w formie karty podatkowej (lub korzystający z ulgi na start) opłacają składkę zdrowotną od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia danego roku. W 2024 r. podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla tej grupy ubezpieczonych wynosi 4242 zł, a wysokość tej składki 381,78 zł. Pierwszą składkę zdrowotną w tej wysokości uprawnieni przedsiębiorcy opłacą w lutym 2024 r.

W przypadku osób, które prowadzą pozarolniczą działalność i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali podatkowej, podatku liniowego, podatku od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (albo korzystają z ulgi na start), podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi dochód z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie. Jednak tak ustalona podstawa składki zdrowotnej nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego. W 2024 r. jest to 4242 zł, a minimalna składka zdrowotna także wynosi 381,78 zł. Jednak po raz pierwszy przedsiębiorcy opłacą minimalną składkę w tej wysokości w marcu 2024 r. (składka zdrowotna za luty obliczana z dochodu uzyskanego w styczniu 2024 r.).

Składka zdrowotna w przypadku przedsiębiorców stosujących opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start, a także wspólników spółek, twórców i artystów, uzależniona jest od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2023 r. włącznie z wypłatami z zysku. Wysokość tego wynagrodzenia nie jest jeszcze znana.